Záručné podmienky a reklamácia tovarov

Za kvalitu tovaru ručíme v rozsahu platných slovenských zákonov podľa občianskeho zákonníka (ďalej len OZ - zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 397/2008 Z.z. alebo obchodného zákonníka.

Občiansky zákonník:

 1. Podľa občianskeho zákonníka poskytujeme záruku na tovar:
  • 24 mesiacov od dátumu predaja a slúžia pre osobnú potrebu.
  • 3 mesiace pri oprave a úprave veci.
  • Záruka sa nevzťahuje na chybu, kvôli ktorej bola dojednaná nižšia cena.
 2. Záruku 24 mesiacov si nie je možné zamieňať so životnosťou alebo upotrebením tovaru. Platí to najmä pre tovar spotrebného charakteru ktorého životnosť je kratšia ako záručná doba, tovar ktorý podlieha bežnému opotrebovaniu: žiarovky, náplne a pod.
 3. Ak sa závada prejaví do 6 mesiacov od prevzatia tovaru, považuje sa za existujúcu v čase dodania ak to neodporuje povahe výrobku, alebo ak sa nedokáže opak.
 4. Po 12-tich mesiacoch je zákazník povinný dokázať, že s výrobkom bolo zaobchádzané správne a závada nevznikla jeho alebo iným zavinením, alebo nie je spôsobená bežným upotrebením.
 5. Podľa občianskeho zákonníka má zákazník pri nákupe cez internet právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru do 7dní bez uvedenia dôvodu. Platí to pri nákupe finálnych výrobkov pre vlastnú potrebu. Výrobok musí byť vrátený nepoužitý s kompletným príslušenstvom, v originálnom balení, návodom, záručným listom, ... Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.
 6. Predávajúci po prekontrolovaní tovaru vráti zákazníkovi sumu za tovar v lehote 15 dní na jeho účet ktorý uvedie v sprievodnom liste.
 7. Vrátiť nie je možné softvare, rozbalené CD/DVD disky, tovar ktorý je na objednávku alebo tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
 8. Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia.
 9. Odborným posúdením je vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (autorizovaný servis). Táto osoba je zvyčajne uvedená v záručnom liste, prípadne v reklamačnom poriadku!!!

Obchodný zákonník:

Pri predaji tovaru firmám,  živnostníkom ako aj iným osobám, ktorým tovar neslúži pre osobnú spotrebu postupujeme podľa obchodného zákonníka. Záruku 6 mesiacov.

Pri predaji tovaru obchodníkom

 1. 24 mesiacov na finálne výrobky odo dňa ich predaja konečnému spotrebiteľovi.

Všeobecné podmienky:

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že predaný tovar je pri prevzatí bez závad, má akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé a zodpovedá účelu ktorý predávajúci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
 2. Na tovar spotrebného charakteru sa záruka 24 mesiacov nevťahuje.
 3. Opotrebovanie veci obvyklým používaním alebo kratšia životnosť, charakteristické pre daný materiál sa nepovažuje za chybu tovaru
 4. Reklamovať je možné iba tovar ktorý bol u nás zakúpený aj zaplatený.
 5. Dokladom pre účely uplatnenia záruky je nami vystavená faktúra,  záručný list .kompletne vyplnený sprievodný list.
 6. Pozáručný servis zabezpečujeme iba na nami predávaný, alebo nami distribuovaný tovar (nutné predložiť záručný list).
 7. Záruku nie je možné poskytnúť pokiaľ došlo k zásahu do zariadenia  zákazníkom alebo tretiou osobou.
 8. Reklamáciu neuznáme ak je zrejmé, že nefunkčnosť výrobku bola spôsobená jej nesprávnym použitím, použitím na iné účely ako je určená, nedodržaním technických podmienok, iným vonkajším zavinením, neoprávneným zásahom, montážou osoby neoprávnenej pre vykonávanie odborného elektronického servisu, porušením ochranných plomb, pozmenením záručného listu, poškodením vodou, ohňom, statickou a atmosférickou elektrinou, inými živlami, vyššou mocou alebo používaním v extrémnych podmienkach, ...
 9. Zodpovednosť za škody spôsobené pri preprave nesie prepravca, preto pri preberaní zásielky skontrolujte je neporušenosť. V prípade poškodenia zásielky je potrebné spísať o tom záznam s kuriérom. Neskoršie reklamácie z dôvodu poškodenia pri doprave nebudú uznané!
 10. Po prevzatí zásielky je nutné skontrolovať obsah a kompletnosť zásielky, počet kusov, správnosť objednaného a dodaného tovaru, úplnosť .... Prípadný rozdiel sa musí nahlásiť do 24 hodín (emailom, telefonický) po prevzatí .
 11. Súčiastky je potrebné ešte pred samotnou montážou vizuálne a zbežne elektricky prekontrolovať. Prípadný problém zistený až po montáži už nie je možne reklamovať.
 12. Reklamácie na neúplnosť a nekompletnosť zásielky (obsah zásielky nezodpovedá faktúre) je nutné predložiť bez zbytočného odkladu, max. do 24 hodín po prevzatí zásielky. Po tomto termíne nemôžeme preveriť skutočný stav a reklamácie nebudú uznané.
 13. Pri neoprávnenej reklamácii je predávajúci oprávnený účtovať spotrebiteľovi prácu nutnú k otestovaniu tovaru v sadzbe 350,- Sk (11,618 €) bez DPH za každú aj začatú hodinu.
 14. Ak kupujúci poškodí tovar napr. neodbornou manipuláciou, preberá všetky náklady na vybavenie reklamácie.
 15. Všetky parametre a informácie uvedené v katalógoch sú informatívne a preto sa nedá odvolávajúc sa na tieto informácie uplatňovať akékoľvek nároky.
 16. Objednaním a prevzatím tovaru zákazník potvrdzuje, že si prečítal naše obchodné a záručné podmienky a s nimi súhlasí.
 17. V sporných prípadoch sa bude postupovať individuálne.

Práva a povinnosti kupujúceho:

 1. Počas záručnej doby má kupujúci právo na uplatnenie reklamácie závad, ktoré nevznikli jeho zavinením. O opodstatnenosti rozhoduje predávajúci.
 2. Reklamovať je možné vady výrobného charakteru ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby. V tomto čase je nutné si reklamáciu aj uplatniť. Po tomto termíne právo na reklamáciu zanikne.
 3. Kupujúci musí zistené vady uplatniť v záručnej v záručnej dobe bez zbytočného odkladu po tom, čo sa vada prejavila.
 4. Kupujúci má právo aby jeho reklamácia bola vybavená čo najskôr, najneskôr do 30 dní od nami prevzatej reklamácie.
 5. Pri oprávnenej reklamácií bude tovar vrátený zákazníkovi na naše náklady.
 6. Reklamáciu je nutné uplatniť osobne (priamo na  predajni) alebo písomne v vyplneným sprievodným reklamačným listom v ktorom musí byť uvedený presný popis závady. Bez priloženého sprievodného reklamačného listu s podrobným popisom závady nie je možné reklamáciu prijať a tovar bude vrátený zákazníkovi.
 7. Po 12 tich mesiacoch je zákazník povinný dokázať, že závada nevznikla jeho alebo iným zavinením a s výrobkom bolo správne zaobchádzané.
 8. Záručná doba sa predlžuje o čas vybavenia reklamácie do doby, kedy si bol kupujúci povinný vec prevziať.
 9. Ak ide o vadu ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo aby bola bezplatne a včas odstránená. V prípade že výrobok nebol použitý, je možné ho vymeniť za nový (prípadne jeho časť). O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci.
 10. Pri neodstrániteľných vadách má kupujúci právo na výmenu za bezchybný kus alebo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie peňazí. Cena tovaru bude ponížená o pomernú časť odpovedajúcu času používania.
 11. Ak sa na výrobku vyskytne rovnaká závada viac krát (3x), má kupujúci rovnaké práva ako pri neodstrániteľnej vade.
 12. Kupujúci môže tiež požadovať zľavu. Tá sa poskytne ak výrobok má vady ktoré nebránia jeho používaniu. V tomto prípade vady na ktoré bola poskytnutá zľava už nie je možné neskôr reklamovať.

Postup pri reklamácií:

 1. Pred samotnou reklamáciou doporučujeme nás vopred kontaktovať telefonický alebo emailom.
 2. Spolu s tovarom je potrebné predložiť kópiu dokladu o zakúpení (faktúry), záručný list, vyplnený sprievodný reklamačný list presným popisom závady a podmienok kedy a ako sa závada prejavuje (uviesť- nefunguje niekedy nestačí!). Bez týchto náležitosti sa reklamačné oddelenie nebude reklamáciou zaoberať a výrobok bude zaslaný späť na náklady zákazníka.
 3. Reklamovaný tovar musí byť zaslaný čistý a mechanický nepoškodený.
 4. Reklamáciu zašlite na adresu prevádzky firmy obyčajnou poštou - nie na dobierku! Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý!
 5. Tovar musí byť vhodne zabalený. Ak dôjde k poškodeniu tovaru pri doprave z dôvodu nevhodného zabalenia, bude tento vrátený späť.
 6. V reklamačnom liste uveďte meno pracovníka s ktorým ste reklamáciu konzultovali.
 7. Reklamácia môže byť uznaná až po otestovaní technikom, prípadne výrobcom. Pri oprávnenej reklamácií si vyhradzujeme právo na opravu alebo výmenu tovaru, pokiaľ to nie je možné tak vrátenie zostatkovej ceny tovaru, prípadne výmenu za iný tovar.
 8. Akékoľvek ďalšie nároky sú vylúčené.

Kontrolný orgán:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj ,Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.

 

Servisné stredisko: Danel Krakovská 11,Šúrovce 91925 Trnava 033/5595275 obchod@danel.sk


TlačZákaznícke centrum
Newsletter
Chcete dostávať informácie o zľavách, akciách a novinkách z nášho obchodu na email?:

HUDOBNINY - Peter Jantulík

Telefon: 0903 541 578
E-mail: hudobniny-ca@hudobniny-ca.sk

Prodejna:
Matičné námestie 2492, Čadca

pondelok a piatok : 8:00 - 14:00
 

Kontakt

Informácie

Kontakt

Doprava a platba

Obchodné podmienky

Ochrana osobných údajov

Reklamácie

Výmena tovaru

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

 

 

 

Informácie na email

Chcete dostávať informácie o zľavách, akciách a novinkách z nášho obchodu na email?

GoPay
X
Soubory cookies
Tyto stránky používají k poskytování služeb, analýze návštěvnosti, funkcím sociálních sítí a personalizaci reklam soubory cookies. Používáním stránek vyjadřujete souhlas s použitím těchto souborů.
OK Více informací